Integritetspolicy Kontant Finans Sverige AB

Personuppgiftsansvarig: Kontant Finans Sverige AB (nedan benämnt Kontant Finans)
Kontaktuppgift: Kontant Finans, Mailbox 1804, 411 41 Göteborg, Telefon: 010- 550 75 00

Vår inställning

Det är viktigt för Kontant Finans att skydda och respektera sina kunders personuppgifter och värna om den personliga integriteten. Att säkerställa att kundernas personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning är därför en grundläggande princip i verksamheten. Nedan följer information om hur Kontant Finans samlar in och behandlar sina kunders personuppgifter.

Definitioner

 

Personuppgifter: Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Personuppgiftsbehandling: Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, och lagring.

Personuppgiftsansvarig: Kontant Finans är Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i kreditverksamheten. Som Personuppgiftsansvarig bestämmer bolaget för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Insamling av information

 

Kontant Finans samlar huvudsakligen in personuppgifterna om sina kunder i samband med att en person ansöker om ett lån. Uppgifter som då samlas in är kontaktuppgifter så som namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. När en kund ansöker om ett lån via hemsidan görs även en identifiering med e-legitimation. Då samlas också information om den aktuella e-legitimationen in, så som BankID-nummer och hur länge e-legitimationen är giltig. Den här behandlingen av information är nödvändig för att Kontant Finans skall kunna tillhandahålla sina tjänster och administrera kundernas lån i enlighet med vad som avtalats.

Kontant Finans samlar även in uppgifter för att uppfylla olika rättsliga skyldigheter. Detta innebär att Kontant Finans under ansökningsprocessen kan inhämta en kreditupplysning eller andra dokument som styrker den registrerades ekonomiska förhållanden för att uppnå kundkännedom och kunna genomföra en tillräcklig kreditprövning. Kontant Finans kontrollerar även om kunden finns med på offentliga sanktionslistor eller är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) då denna skyldighet åligger konsumentkreditinstitut enligt gällande penningtvättsregelverk.

Som ett led i Kontant Finans fortlöpande uppföljning kan bolaget också samla in ytterligare information om kunden under kunderförhållandets varaktighet. Sådan information kan exempelvis vara ett utdrag från privata eller offentliga register, t.ex. uppdatering av adress och telefonnummer till kunder via Statens person och adressregister (SPAR).

I vissa fall samlas det även in personuppgifter direkt från kunden. Detta kan ske genom att kunden ringer eller på något annat sätt delger Kontant Finans ny information, exempelvis ändrar sina kontaktuppgifter eller lämnar information gällande sin hälsa.

Insamling via hemsidan, cookies

Om en kund eller en annan besökare på Kontant Finans hemsida lämnar sitt godkännande, kommer Kontant Finans att spara en cookie-fil på dennes dator, mobiltelefon eller annan enhet som används. Kontant Finans använder informationen från cookies-filer för att analysera trafiken på hemsidan, exempelvis för att se vem som besökt hemsidan vid en viss tidpunkt. På så sätt kan bolaget utvärdera hur hemsidan kan vidareutvecklas. För en besökare på hemsidan är det möjligt att neka Kontant Finans möjligheten att installera cookie-filer genom att ställa in detta via sin webbläsare. Det går även att radera cookies i efterhand.

Användning av informationen (Ändamål och legal grund)

Kontant Finans behandlar huvudsakligen personuppgifterna för att fullgöra ett avtal som en kund är part i och fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Detta inbegriper följande:

  1. identifiera bolagets kunder
  2. kommunicera med kunden via Mina Sidor, mail, post eller telefon
  3. administrera in och utbetalningar från kunder och myndigheter
  4. uppdatera personuppgifter, exempelvis adress och telefonnummer, via privata eller offentliga register
  5. bevaka och anmäla fordringar i skuldsaneringsärenden, konkurser och bouppteckningar

Förutom att administrera lånet behandlas även uppgifter för att rapportera eller på annat sätt behandla information som bolaget är skyldig enligt lag, författningar eller myndighetsbeslut. Exempelvis:

  1. skicka kontrolluppgifter om inbetald ränta till Skatteverket
  2. bevara handlingar enligt bokföringslagstiftning
  3. Identifiera och kontrollera misstänkt penningtvätt

Vissa uppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa och information som samlas in via cookies, behandlas efter kundens samtycke. Om en uppgift enbart grundas på samtycke är det möjligt för kunden att återkalla samtycket.

Slutligen kan behandlingen även grundas på en intresseavvägning. Detta innebär att Kontant Finans intresse att behandla uppgiften för att kunna administrera lånet väger tyngre än kundens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Automatiserat beslutfattande

Kontant Finans kommer enbart att genomföra automatiserade beslut om det är:

 • nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal
 • tillåtet i lagstiftningen eller
 • kunden har samtyckt till det

Kontant Finans kan härigenom använda sig av automatiskt beslutfattande vid ett godkännande eller avslag på en låneansökan som sker via nätet.

Kontant Finans kan även använda delar av uppgifterna för att genomföra profilering vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier

Hur vi delar informationen

Kontant Finans övervakar den insamlade informationen och överlåter den som huvudregel inte till någon utomstående då det råder tystnadsplikt för uppgifter som behandlas inom verksamheten. Kontant Finans kan dock dela personuppgifter med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att bolaget skall kunna bedriva verksamheten. Detta sker exempelvis när Kontant Finans anlitar en IT-leverantör för drift och support av IT-systemen, använder ett call center eller anlitar ett externt företag för att printa och kuvertera brev och avier som skall skickas till bolagets kunder. Det samma gäller om personuppgifter uppdateras, exempelvis adressuppdateringar via SPAR, då det också krävs ett utlämnande.

Om återbetalningen av lånet skulle misskötas kan Kontant Finans även dela uppgifterna med ett inkassobolag för att inkassera fordran. Uppgifterna kan också lämnas till myndigheter, så som Skatteverket och Datainspektionen, om Kontant Finans är skyldig att rapportera uppgifter till dem enligt lag eller praxis.

Ett utlämnande av information sker dock alltid med beaktande av gällande sekretessregler och en underleverantör har aldrig tillåtelse att använda uppgifterna för något annat syfte än vad Kontant Finans instruerat.

Överföring till andra länder

Kontant Finans kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje land i samband med att en kund flyttar utomlands för att möjliggöra fastställelse eller fullgörelse av en rättslig förpliktelse. Uppgifterna kan även lämnas ut till länder med adekvats skyddsnivå för personuppgifter eller om kunden lämnat sitt samtycke till överföringen.

Säkerhet

Uppgifter om Kontant Finans kunder skyddas enligt lag av tystnadsplikt. Kontant Finans skyddar därför alla uppgifter i verksamheten, inklusive personuppgifter, genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta innebär att bolaget har rutiner som begränsar uppgifternas spridning både internt och externt. Om det inträffar en incident där personuppgifterna till kunderna sprids till obehöriga kommer Kontant Finans skyndsamt att informera kunderna om det inträffade.

Lagringstid

Kundernas personuppgifter sparas under hela kundförhållandet. När fordran är fullbetald kommer uppgifterna att gallras förutsatt att Kontant Finans inte är skyldig att fortsätta att behandla dem enligt lag, som exempelvis kravet att bevara handlingar enligt penningtvättslagen och skyldigheten att rapportera ränta till skatteverket. I praktiken innebär detta att uppgifter som Kontant Finans behandlar i sitt handläggarsystem i de flesta fall gallras 5 år efter att ett ärende har avslutats. Uppgifter som behövs för att uppfylla arkiveringsskyldigheten i bokföringslagen behandlas dock upp till 7 år.

Information som samlas in i samband med en låneansökan men där något avtal aldrig ingås kommer att gallras inom 3 månader.

Kundens rättigheter

Kunder som har synpunkter på Kontant finans personuppgiftsbehandling, vill komplettera en ofullständig personuppgift eller har uppmärksammat en felaktighet uppmanas att kontakta Kontant Finans Dataskyddsombud på följande adress: dataskydd@kontantfinans.se eller Kontant Finans ”Dataskyddsombud” Mailbox 1804, 411 41 Göteborg.

En kund har även rätt att få uppgifter raderade om de inte längre behövs för de ändamål som Kontant Finans har samlat in dem för och det inte längre finns något berättigat skäl för att fortsätta behandla uppgiften. Mer information om Kontant Finans lagringstider finns under punkten ”Lagringstid”. Om en behandling grundas helt på kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke. Kontant Finans skall då avsluta behandlingen. Det är mycket viktigt för Kontant Finans att bolagets kunder har förtroende för bolagets personuppgiftsbehandling och att den sker på ett korrekt och lagligt sätt. Kontant Finans skall därför skyndsamt utreda de anmärkningar som kunden har framfört. En kund kan också vända sig till Datainspektionen för att påtala synpunkter gällande Kontant Finans personuppgiftsbehandling. Datainspektionens adress är Box 8114, 104 20 Stockholm.

För att granska vilka uppgifter Kontant Finans behandlar är det möjligt för alla kunder att begära ett registerutdrag. En sådan begäran kan lämnas via post eller e-post till Dataskyddsombudet. Genom att begära ett registerutdrag får kunden information kring vilka personuppgifter som behandlas. Normalt lämnar Kontant Finans svar på en sådan begäran 1 månad från det att begäran kom Kontant Finans tillhanda. I de fall det fall kunden begär det och det är tekniskt möjligt kan Kontant Finans även sammanställa personuppgifterna och överlämna informationen till en annan part som kunden anvisat.

Denna integritetspolicy kan komma att justeras och uppdateras om Kontant Finans interna rutiner ändras eller om bolaget åläggs att uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut. Den aktuella versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.kontantfinans.se.