Här kan du se de villkor som gäller för Stabila Lånet. Har du ytterligare frågor, tveka inte att kontakta vår kundservice. Se även sektionen Frågor och svar på vår hemsida.

KREDITGIVARE Kreditgivare är Kontant Finans Sverige AB (org nr 556847-4513), fortsättningsvis ”Kontant Finans” eller ”Kreditgivare”, Mailbox 1804, 411 41 Göteborg. Kontaktinformation: kundservice@kontantfinans.se eller 010-550 75 00.

BETALNING Krediten är en fristående kredit i form av ett annuitetslån med rörlig ränta. Betalning sker enligt s k annuitet, vilket innebär att samma summa betalas varje månad. Beloppet framgår av det kontoutdrag som kommer varje månad. Betalning skall ske via autogiro. Dragningarna kommer att ske den 28:e varje månad eller nästkommande bankdag, exakt datum framgår av kontoutdraget. Låntagaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen. Kontant Finans äger rätt att säga upp lånet till omedelbar och full betalning om autogirot avslutas (se vidare ”Utebliven betalning”). Låntagaren är skyldig att betala annuiteten varje månad även om något kontoutdrag inte mottagits. Låntagaren har rätt att helt eller delvis betala lånet i förtid utan extra kostnad. Betalning skall ske till: Kontant Finans Sverige AB på bankgiro 547-8284. Vid utnyttjande av rätten att helt eller delvis betala lånet i förtid ska låntagaren antingen muntligen eller skriftligen meddela Kontant Finans detta samt ange sitt lånenummer vid förtidsbetalningen. Låntagaren har rätt att när som helst under avtalstiden kostnadsfritt erhålla en aktuell betalningsplan. Vid betalning kommer Kontant Finans att avräkna denna mot i första hand kostnader, i andra hand ränta och sist kapitalskulden.

AUTOGIRO Låntagaren medger att uttag får göras från sitt angivna bankkonto på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro. Låntagarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Låntagaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Låntagarens konto enligt Låntagarens betaltjänstleverantörs regler. Meddelande om uttag får Låntagaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Låntagarens begäran flyttas till annat konto. Kreditgivaren får begära uttag från Låntagarens konto på förfallodagen, om Låntagaren senast åtta bankdagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Låntagaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om täckning för betalning saknas på kontot på förfallodagen får Kreditgivaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Låntagaren kan på begäran få information från Kreditgivaren om antalet uttagsförsök. Låntagaren kan stoppa en betalning genom att kontakta antingen Kreditgivaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen. Medgivandet gäller tills vidare. Om Låntagaren vill återkalla medgivandet görs detta genom att kontakta sin betaltjänstleverantör eller Kreditgivaren. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter att återkallelsen meddelats. OBS! Att lånet kan komma att sägas upp om autogirot sagts upp (se “Utebliven betalning”). Betaltjänstleverantör och Kreditgivaren har rätt
att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att underrättelse härom kommit Låntagaren tillhanda. Betaltjänstleverantör och Kreditgivaren har dock rätt att omedelbart avsluta Låntagarens anslutning till autogiro om Låntagaren vid upprepade tillfällen inte har haft täckning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

GODKÄNNANDE AV LÅN Varje ansökan om lån genomgår sedvanlig kreditprövning. Kreditupplysning inhämtas från CreditSafe i Sverige AB / Bisnode Kredit AB / UC AB. Vid godkänd ansökan kan skuldebrevet signeras digitalt via BankID eller mobilt BankID. Det går även att få skuldebrevet hemskickat för manuell signatur. När avtalet kommer i retur utbetalas lånebeloppet. Några grundvillkor som gäller för kredit hos Kontant Finans: låntagaren skall vara minst 22 år och ha varit folkbokförd i Sverige i minst 12 månader. Låntagaren skall ha en fast årsinkomst på 120 000 kronor för att låna 3 000-10 000 kronor och 180 000 kronor för att låna upp till 20 000 kronor. Lånet skall vara slutbetalt innan låntagaren fyller 80 år. Kontant Finans förbehåller sig rätten att utan orsak avslå ansökan.

KOSTNADER Varje månad påförs ränta*, vilken baseras på den aktuella låneskulden. Nominell årsränta* uppgår till 26 %. Den effektiva räntan* beräknad enligt KOV:s anvisningar är 29,33 % vid lån på 10 000 kronor i 5 år. Ränteändringar kan ske p g a kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnader, uppkomna efter nedan angivet datum, som inte kunnat förutses när avtalet ingicks. Kontant Finans meddelar låntagaren om ändring av ränta innan ändringen träder i kraft. Ändrat ränteläge påverkar månadskostnaden. Ändringar av avgifter kan ske men endast i den utsträckning det motiveras av att de kostnader som ska täckas av avgifterna har ökat eller minskat. Belopp att betala per månad framgår av tabellen nedan.

Diagram lånebelopp
Nominell ränta 26 % ger en effektiv ränta på 29,33 %. Tabellen är beräknad för lån med betalning via autogiro.

BETALNINGSFRI MÅNAD Efter fyra korrekt gjorda inbetalningar har du möjlighet att utnyttja en betalningsfri månad. Räntan för den månaden läggs till skulden och utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden. Du har rätt att utnyttja två betalningsfria månader per år.

UTEBLIVEN BETALNING Lånet är personligt och betalningsansvar åligger den som ansökt om och beviljats lån. Kontant Finans meddelar låntagaren om utebliven betalning genom betalningspåminnelse. Låntagaren debiteras därmed påminnelseavgift* enligt lag, f n 60 kronor. Om betalning inkommer senare än 5 dagar efter förfallodagen, debiteras en förseningsavgift om 120 kronor. Om du säger upp ditt autogiro eller på annat sätt gör så att autogirodragningen inte går att genomföra kan Kontant Finans komma att säga upp lånet. Utebliven betalning kan leda till uppsägning om: 1) låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med en betalning och förfallet belopp uppgår till mer än tio procent av skulden, 2) låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med två eller fler betalningar vilka förfallit vid olika tidpunkter och förfallet belopp uppgår till mer än fem procent av skulden, 3) låntagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller 4) det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig från att betala sin skuld. Kontant Finans meddelar låntagaren om uppsägning. Hela skulden är förfallen till betalning fyra veckor efter uppsägning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras. Kontant Finans förbehåller sig rätten att vid betalningsdröjsmål debitera dröjsmålsränta som beräknas på för lånet gällande räntesats med ett tillägg på fem procentenheter, eller om hela lånet är förfallet, en procentenhet.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN Ändring av namn eller adress för låntagaren skall anmälas till Kontant Finans (se stycket ”Kreditgivare” ovan).

ÖVERLÅTELSE Kontant Finans har rätt att överlåta och/eller pantsätta lånefordran till annan kreditgivare.

FORCE MAJEURE Kontant Finans är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, även om Kontant Finans själv är föremål för eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Kontant Finans, om bolaget varit normalt aktsam. Kontant Finans ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

PERSONUPPGIFTER Kontant Finans är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas vid låneansökan eller kommer att lämnas i framtiden. Låntagaren samtycker härmed till att Kontant Finans behandlar personuppgifterna såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES) samt att Kontant Finans får lämna personuppgifter till andra företag inom koncernen som Kontant Finans tillhör eller till annat närstående bolag. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av Kontant Finans. Denna kommunikation kan även ske via elektronisk media, såsom e-post och SMS. Låntagaren kan genom att skriva till Kontant Finans (se ”Kreditgivare” ovan) begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om de inte ska användas för direktmarknadsföring. Som kund till Kontant Finans har låntagaren rätt att en gång årligen få information om hur personuppgifterna används genom att begära detta hos ovanstående adress.
Din e-postadress kan komma att lämnas ut till tredje part och användas för elektronisk avisering och distribution av kreditupplysningskopia. Om du väljer att ansöka om lån sker en kreditprövning som innebär att en kreditupplysning beställs på dig. Du kommer då få en kopia på de uppgifter som lämnats ut om dig. Distributionen av denna kreditupplysningskopia kan ske elektroniskt via en webbportal (minupplysning.se eller kivra.com) och inloggningsuppgifter skickas då till dig via e-post eller via post.

LÄMNA UPPGIFTER TILL KREDITREGISTER. Uppgift om lånet, betalningsstörningar eller missbruk/bedrägligt förfarande kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

ÅNGERRÄTT Låntagaren har 14 dagar på sig att ångra ett ingånget avtal. Låntagaren meddelar Kontant Finans om låntagaren ångrar sig antingen muntligen eller skriftligen. Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås, tidigast den dag dokumentation enligt konsumentkreditlagens 14 § kommer låntagaren tillhanda. Om låntagaren ångrar sig ska lånebeloppet betalas tillbaka jämte upplupen ränta snarast, dock senast inom 30 dagar efter det att låntagaren meddelat Kontant Finans att denne vill utnyttja ångerrätten. Kontant Finans ska snarast, dock inom 30 dagar från den dag då Kontant Finans mottar låntagarens meddelande om att denne vill utnyttja ångerrätten, betala tillbaka de avgifter som låntagaren betalt med anledning av krediten. Om låntagaren betalt tillbaka för mycket ska Kontant Finans återbetala mellanskillnaden till låntagaren.

KLAGOMÅLSHANTERING Om låntagaren är missnöjd med den information som lämnats eller med hur en tjänst har utförts är det viktigt att kontakta oss och framför dessa synpunkter. Klagomål kan framställas skriftligen till Klagomålsansvarig, Kontant Finans (se ”Kreditgivare” ovan) eller klagomal@kontantfinans.se. Om klagomålet skulle avvisas finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Vägledning kan erhållas från t ex Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller kommunens konsumentvägledning.

* Räntenivå och villkorsdatum 2018-08-31

Ladda ner aktuella lånevillkor i pdf-format »